Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Rapporter 2011

Dnr 14/2011

Upphandlingsverksamheten

En granskning av om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av upphandlingsverksamheten. Granskning har bla fokuserat på följande:

  • Organisation och dimensionering
  • Kontrollen över valet av upphandlingsformer
  • Kvalité på förfrågningsunderlag
  • Uppföljning av upphandlingsverksamheten
  • Åtgärder för att minska risken för korruption

RapportsammandragPDF (pdf, 346.2 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 700.6 kB)
Bilaga_EnkätresultatPDF (pdf, 328.3 kB)

Dnr 22/2011

Transitio

En skrivelse från landstingets revisorer om att de anser att vissa av kraven i kommunallagen är inte är uppfyllda i bolagsordningen för Transitio AB
Revisorernas skrivelsePDF (pdf, 190.7 kB)
Styrelsens svarPDF (pdf, 408.3 kB)

Dnr 11/2011

Vårdgarantin inom Jämtlands läns landsting

En granskning av vårdgarantin inom specialistsjukvården. som tar upp två centrala aspekter på arbetet med vårdgaranti.

  • Finns en tillfredsställande kontroll för att klara vårdgarantin långsiktigt?
  • Kan en god tillgänglighet för patientgrupper som inte omfattas av vårdgarantin tillgodoses?

RapportsammandragPDF (pdf, 358.5 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 638.7 kB)
Styrelsens svarPDF (pdf, 267.5 kB) (LS1622/2011)

Dnr 9/2011

Vårdplatsutnyttjande

En granskning av vårdplatsutnyttjande inom specialistsjukvården. Granskningen är dels en uppföljning av en granskningen "Vårdplatser inom Östersunds sjukhus" från 2008 och dels en granskning av landstingsstyrelsens uppföljning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig vårdplatsdimensionering.
RapportsammandragPDF (pdf, 71.7 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 1.1 MB)
Styrelsens svar PDF (pdf, 246.4 kB)(LS1542/2011)

Dnr 12/2011

Lokalförsörjning

En granskning av om lokalförsörjningen planeras och styrs med utgångspunkt i verksamhetens behov och med en tillfredsställande framförhållning.
RapportsammandragPDF (pdf, 70.7 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 390.3 kB)

Dnr 27/2010

Kompetensutveckling

En granskning med syfte att ta reda på om landstingsstyrelsen har en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig kompetensutveckling inom landstinget.
RapportsammandragPDF (pdf, 363.2 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 348.9 kB)

Dnr 5/2011

Revisionsberättelse för 2010

RapportsammandragPDF (pdf, 590.4 kB)
RevisionsberättelsePDF (pdf, 1.5 MB)
BilagorPDF (pdf, 2.2 MB)

Dnr 22/2010

Granskning av utomlänsvården

En granskning med det huvudsakliga syftet att undersöka om patientsäkerheten och vårdkvaliteten är säkerställd i hela vårdprocessen för de patienter som skrivs ut direkt till hemmet efter utomlänsvård.
RapportsammandragPDF (pdf, 426 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 368.2 kB)            
Bilagor: 1PDF (pdf, 131.3 kB),  2,PDF (pdf, 33.5 kB)  3PDF (pdf, 504.6 kB)

Dnr 26/2009

Granskning av Byggprocessen

En granskning med utgångspunkt i ett aktuellt byggprojekt (dialysavdelningen vid Östersunds sjukhus) med syfte att granska om rutiner enligt byggprocessen följs, om genomförda upphandlingar följer lagstiftningen och om landstingets regler etc. är ändamålsenliga utifrån legala och rationella aspekter.
RapportsammandragPDF (pdf, 336.3 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 662.4 kB)

Dnr 6/2011

Granskning av bisysslor

En granskning av om reglerna för bisysslor följs samt om det sker en tillfredsställande uppföljning av efterlevnaden av reglerna.
RapportsammandragPDF (pdf, 190.1 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 379.2 kB)

Dnr 17/2010

Patientnämnden

En granskning av Patientnämnden med syfte att ta reda på om nämnden har en god intern kontroll och om nämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet.
RapportsammandragPDF (pdf, 290.7 kB)
Missiv och rapportPDF (pdf, 314 kB)

Dnr 01/2011

Landstingets förutsättningar att tillvarata EU-finansiering

En granskning av landstingets arbete med att finna EU-finansiering. Det övergripande syftet har varit att undersöka om det inom landstinget finns kompetens och rutiner samt om verksamhetsområdescheferna har givits tillräckliga förutsättningar för att möjligheter till att finansiera projekt med EU-medel skall kunna ta tillvara.
Missiv och rapportPDF (pdf, 1.7 MB)

Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-04-27.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 14:27