Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Rapporter 2013

Dnr 28/2012

Chefsrollen

En granskning av om landstingsstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll av att det finns tillräckliga förutsättningar för ett ändamålsenligt ledarskap.
RapportsammandragPDF (pdf, 156.2 kB)   
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 1.8 MB)


Dnr REV/19/2013

Läkemedelslistan

En uppföljning, i form av förstudie, av den del i tidigare granskningen av VAS (Dnr REV/22/2008) som behandlade läkemedelslistan. I förstudien har granskats om det finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för användning och uppföljning av läkemedelslistan liksom om det finns rutiner för avvikelserapportering och att åtgärder vidtas i förekommande fall.

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 290.3 kB)


Dnr 17/2013

Delårsbokslut augusti 2013

Revisorernas bedömning av delårsbokslut per 2013-08-31PDF (pdf, 222.5 kB)


Dnr 13/2013

Medarbetarenkäten

En granskning med syfte att ta reda på om landstingsstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll av att resultatet av medarbetarenkäten tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt

SkrivelsePDF (pdf, 121.5 kB) och RapportPDF (pdf, 3 MB)


Dnr 12/2013

Delårsbokslut april 2013

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2013-04-30PDF (pdf, 130.2 kB)


Dnr 10/2013

Dialog och kommunikation med medborgare och medarbetare

En förstudie avseende so omfattat kunskapsinhämtning och översiktlig probleminventering inom rubricerat område.

RapportPDF (pdf, 416.5 kB)


Dnr 6/2013

Hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl

En uppföljande granskning som sökt svar på

  • om verksamheten har organiserats och rutiner upprättats på ett sådant sätt att nyanlända erbjuds den hälso- och sjukvård som de har rätt till
  • om landstinget har rutiner för att tillvarata de möjligheter till statlig ersättning som finns

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 353.4 kB)


Dnr 5/2013

”Bättre liv för sjuka äldre”

En grankning av om landstingsstyrelsen har en tillräcklig styrning och kontroll över satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre för att säkerställa en implementering i ordinarie verksamhet.

RapportPDF (pdf, 2.7 MB)


Dnr 3/2013

Distansoberoende teknik, en förstudie

RapportPDF (pdf, 234.3 kB)


Dnr 4/2012

Revisionsberättelser för 2012

Landstingets revisorer avlämnar för år 2012 två revisionsberättelser.

Fyra av de förtroendevalda revisorerna avstyrker att landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012. Två av de förtroendevalda revisorerna ger styrelsen en "kraftig anmärkning". I övriga delar är nedanstående revisionsberättelser inkl bilagor likalydande.


Dnr 10/2012 (Del2)

Granskning av styrning mot en god ekonomisk hushållning

En granskning om landstingsstyrelsen utövat en tillfredsställande styrning och ledning mot att landstinget skall nå upp till lagkravet om god ekonomisk hushållning.
RapportsammandragPDF (pdf, 145.4 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 989.9 kB)


Dnr 10/2012 (Del1)

Granskning av god ekonomisk hushållning - budgetprocessen

En granskning av om landstinget har en budgetprocess som är ändamålsenlig. Dvs om budgetarbetet bedrivs på ett sätt som skapar goda förutsättningar för att budgeten kan utgöra ett väl fungerande styrinstrument.
RapportsammandragPDF (pdf, 392.2 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 491.9 kB)


Dnr 25/2012

Granskning av den interna kontrollen

En översiktlig granskning av landstingsstyrelsens interna kontroll  
RapportsammandragPDF (pdf, 378.5 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 207.5 kB)


Dnr 26/2012

Ersättningar till externa vårdgivare

En granskning av om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av ersättning till externa vårdgivare.
RapportsammandragPDF (pdf, 42.8 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 244 kB)


Dnr 27/2012

Ädelavtal

En granskning av om det finns ändamålsenliga samverkansformer för översyn av samverkansavtalen, om avtalen är ändamålsenliga och om det finns ändamålsenliga rutiner för hur de ska följas upp.
RapportsammandragPDF (pdf, 55 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 335.4 kB)


Dnr 15/2012

Jämställdhet inom vården

En granskning av om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll som förhindrar att det förekommer medicinskt omotiverade skillnader i fråga om hur kvinnor och män behandlas inom vården.
RapportsammandragPDF (pdf, 431.5 kB)
Skrivelse och rapportPDF (pdf, 773.9 kB)


Dnr 11/2012

Processer i vårdkedjan

En granskning med det huvudsakliga syfte att ta reda på om landstingsstyrelsen har en tillfredställande styrning och kontroll över processarbetet. Granskningen har omfattar dels processarbetet utifrån nuvarande förutsättningar och dels en undersökning om erfarenheter från Karolinaprojektets processarbete tillvaratagits i det nuvarande processarbetet.

Skrivelse och rapportPDF (pdf, 310.3 kB)


Sidansvarig:Leif Gabrielsson, tel: +4663147528, e-post: leif.gabrielsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-07-01.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 14:18