Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Miljöpolicy

Närbild på ett barnansikte, vinterklädd

Region Jämtland Härjedalen har ett övergripande ansvar för att ge befolkningen en god hälso- och sjukvård, utveckla möjligheterna för sysselsättning i länet för innevånarna och ge möjligheter till en meningsfull fritid. Vår vision är "God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län".

Miljöpolicyn beskriver landstingets ambition och viljeriktning för miljöarbetet. Miljöpolicyn är grunden för regionens miljöledningssystem och de miljömål som verksamheterna arbetar mot.

Miljöpolicy för Region Jämtland Härjedalen
Regionen ska, genom att ständigt utveckla och förbättra miljö- och hälsoarbetet, verka för god hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län.
De egna verksamheterna ska sträva efter att välja tekniska, ekonomiska och hälsofrämjande  lösningar med  största möjliga miljöhänsyn för att nå en långsiktig hållbar utveckling såväl ur ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv.
Vi ska leva upp till de miljökrav som ställs i gällande lagstiftning och till nationella och regionala miljö- och klimatmål och krav som landstinget berörs av. Vi ska tillämpa ett jämställdhets-, jämlikhets- och barnperspektiv på landstingets miljöarbete.
 
Region Jämtland Härjedalen ska därför arbeta enligt följande:
 

 • miljöarbetet ska vara ett föredöme i Sverige och internationellt
 • minska både vår indirekta och direkta negativa miljöpåverkan
 • upprätta miljö- och klimatmål för verksamheten för att uppnå ständiga förbättringar
 • minimera negativ läkemedelspåverkan på miljö och hälsa genom aktiva insatser
 • minimera negativ påverkan på miljö och hälsa från kemikalier och kemiska produkter
 • upphandla och köpa in varor och tjänster som medför minsta möjliga miljöbelastning och utvärdera deras miljö- klimat- och hälsoeffekter
 • ställa krav på att entreprenörer och leverantörer följer regionens miljöpolicy i tillämpliga delar
 • upprätthålla tydliga ansvars- och beslutsfunktioner i miljöfrågor
 • använda gröna nyckeltal för att följa miljöutvecklingen
 • höjamedarbetarnas kompetens och öka delaktigheten i miljöarbetet
 • arbeta aktivt för att öka insikten om sambandet mellan miljö, hälsa, jämställdhet och jämlikhet
 • samverka med andra aktörer i frågor om miljö och hälsa och stödja externa projekt inom området
 • samverka med andra aktörer inom socialt ansvarstagande och miljömedicinskt arbete

Läs hela PolicydokumentetPDF (pdf, 324.1 kB)

Sidansvarig:Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-01-26.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 30/05 09:20