Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Patientemoenehtsen kanslije (Patientnämndens kansli)

Patientemoenehtsen kanslijasse maahtah datne goh patiente jallh åelieh bïeljelieh mejnie datne mïelh:

  • healsoe- jïh skïemtjehokse maam laantedigkie gïehtelde
  • healsoe- jïh skïemtjehokse maam lïenen gaajhkine tjïeltine gïehteldieh
  • healsoe- jïh skïemtjehokse privaten hoksevedtijinie maam lea hokselatjkenimmie laantedigkine
  • baeniehokse maam Jïemhten lïenen laantedigkien dïedte

Maam mïelh hoksen bïjre?
Hoksesne edtjh datne maahtoem, såjhtoem, barkoes-laakan dïedtevaalteme jïh aaj sjiehteles gaavnesjimmiem dievviedidh. Datne edtjh aaj dah bïevnesh åadtjodh mah datne daarpesjh guktie dov såjhtoen, gïetediemmien jïh rehabiliteren bïjre soptsestalledh. Dïhte lea dov reakta goh patiente. Maanaj leah hævvi seamma reaktah dejtie goh geerve.
Hokse lea daesnie dutnjien

Voestesiereste barkijinie soptsestallh
Jis dov lea gyhtjelassh jallh hoksine, gaavnesjimmiem jallh gïetedimmiem guermiestamme, voestesiereste dej barkijigujmie, giej lea dïedtem dov hoksem maam åadtjoejih, dejnie soptsestallh jallh goevtesen åejvine. Dej laavenjasse datnem viehkiehtieh. Dah sïjhtieh daejredh maam datne mïelh hijven jallh ij leah hijven. Muvhtene bööremes dallah barkejinie soptsestalledh.

Vielie viehkie Patientemoenehtsen kanslijistie
Jis ij gåaredh dåeriesmoeri noeledh dejgujmie giej hoksen dïedtem utnieh dellie maahtah Patientemoenehtsen kanslijasse bïeljelidh jis dov leah gyhtjelass, kritihke jallh vuajnoeh.

Guktie sjædta gosse datne Patienemoenehtsen kanslijesem bïeljelh?
Gosse datne Patientemoenehtsen kanslijasse bïeljelh datne åadtjoeh goerehtæjjine soptsesth gie raeriem jïh bïevnesh vadta magkeres nuepieh/reaktah mah gååvnesieh. Goerehtæjja ij guhkebe aamhtesem buekth jis ij datne dam sïjhth jïh tjura aaj sjaavods årrodh goh jeatjah healsoe- jïh skïemtjehoksebarkijh, jis datne sïjhth anonymeles årrodh. Namhtah lea Patientemoenehtsen kanslijinie soptseste.

Goerehtæjjaj laavenjassh lea gaskem jeatjebem:

  • patienten reaktah jïh integritehtem vaarjelieh
  • klååkemh mah båetieh vuesiehtieh, åssjelh jïh evtelassh vuesiehtieh guktie hokse buerebe gaajhkide maahta sjïdtedh
  • goerehtimmieh darjodh jïh vaajtelimmiej mænngan patientide viehkiehtieh reaktoe reeremassese bïeljelidh
  • patiente- jïh daalhkeshtjirkemi bïjre bievnieh

Patientemoenehtsen kanslijen laavenjasse aaj dåarjoepersovnem moenede dïsse gie tjoeremehoksese sïjse vaalteme psykiatrisk tvångsvård lagen mietie (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) jïh tjoeremehokse smittskyddslagen mietie.
Jïjnjebh bïevnesh ovmessie bïevnesi bïjre, geahtjh Patientsäkerhet (sveerjen gïelesne).

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2012-10-22.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 18:56