Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Buerie daejredh dutnjien gie lea skïemtjije

Guktie manne skïemtjijefeelemem dongkedh? Man jïjnjh goerehtimmiem maeksedh? Maam manne darjoem jis im såjhtojne fuakah? Dejtie jïh jienebh maahtah laantedigkien baasefaalenassesne skïemtjijebïevnesi bïjre lohkedh.

Baasefaalenassem gååvnese sjïere tjaalegesijjine gaajhkene healsoejarngine leenesne jïh dåastoevinie Staaren skïemtjegåetesne. Dah edtjieh aelhkebe skïemtjijidie jïh jeajtah guesside våaromen bïevnesh laantedigkien bïjre gaavnedh. Jis datne sïjhth våålese veedtjedh jallh naan tjaalegem olkese tjaeledh dellie guvviem dan nualan dïedtedh. Datne maahtah aaj tjaalegidie dongkedh trygkesovveme hammojne jis dongkemegoerem dievhtedh, diedtesth daesnie.
Jis dov lea gyhtjelassh baasefaalenassen bïjre, gaskesadth Maria Karlsson:em gaskesadtemestaabesne.

Jis dov lea gyhtjelassh baasefaalenassen bïjre, gaskesadth Maria Karlsson:em gaskesadtemestaabesne.

Gosse datne hoksem daarpesjh

Gosse datne hoksem daarpesjh

Hoksegarantijen jïh frijje hokseveeljemen bïjre hoksesne.


Persovneles hoksesne

Persovneles hoksesne

Sjeavohthvoeten, journaalen, persovnebïevnesh jïh biobaanghki bïjre.


Rehabiliteereme

Rehabiliteereme

Heerredimmie darjomen, rehabiliteeremen
jïh skïemtjetjaalegen bïjre.


Hoksese jïh hokseste feeledh

Hoksese jïh hokseste feeledh

Reaktaj, jïjtjemaaksoem jïh dongkemen bïjre.


Jis ih såjhtojne fuakah

Jis ih såjhtojne fuakah

Patientnämnden/Skïemtjijemoenehtsen,
bæjhkoehtimmien jïh maaksoven bïjre.


Maaksoe hoksesne

Maaksoe hoksesne

Skïemtjijemaaksoej jïh bijjiemaaksoevaarjelimmien bïjre.


Veeljeme lea dov

Veeljeme lea dov

— Datne healsoejarngem veeljh

(Hälsoval i Jämtlands län.
Valet är ditt — du väljer hälsocentral)


Aktem tjaalegem vielie åålmehhealsoen bïjre libie barkeminie jïh edtja baasefaalenassesne årrodh.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-04-08.

Gå direkt till...

E-tjänsterexternal link, opens in new window

Vägvisarenopens in new window
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 01:09