Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Förbättrat resultat - men fortsatt ansträngt läge

Region Jämtland Härjedalens resultat för 2016 visar ett underskott på 193,5 miljoner kronor vilket är 39 miljoner bättre jämfört med föregående år. Regionens ekonomi är dock fortfarande mycket ansträngd och flera resultatförbättrande åtgärder är att vänta under 2017.

Det visar den bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016 som ger regionstyrelsen en översiktlig bild av det ekonomiska utfallet.
- Det är mycket glädjande att ekonomin för första gången på flera år går åt rätt håll, och att de åtgärder vi vidtagit har fått effekt. Våra verksamheter har gjort stora ansträngningar för att minska kostnaderna, det ska de ha stort tack för, säger Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

Under 2016 har det genomförts resultatförbättrande åtgärder för cirka 90 miljoner kr. Nettokostnadsutvecklingen sjönk under 2016 till 2,8 % jämfört med 2015 då den var 5,7 %.

- Bland de åtgärder som fått effekt kan nämnas höjda patientavgifter och en stor besparing inom administrationen, säger Christer Siweretsson, regionråd (M) som poängterar att arbetet med resultatförbättrande åtgärder måste fortsätta i minst lika hög takt under 2017.
- Vi kan definitivt inte pusta ut. Vi måste istället vara medvetna om att vi fortfarande befinner oss i en mycket ansträngd ekonomisk situation och att det ackumulerade underskottet hela tiden ökar.

Underskottet 2016 på drygt 193 miljoner förklaras till stor del av ökade läkemedelskostnader – framförallt cancerläkemedel - fortsatt mycket hög kostnadsökning för inhyrda läkare och sjuksköterskor samt fortsatt höga personalkostnader.

Under 2017 förväntas förändringsarbetet av Område kirurgi, ögon och öron ge ekonomisk effekt. Även Primärvårdens genomförda förändringar under 2016 ska ge effekt i år.

- Det allt överskuggande problemet är vår kompetensförsörjning och därmed användandet av inhyrd personal – den kostnaden ökar i snabb takt och äter i stort sett upp den kostnadsminskning som skett i verksamheten, säger Ann-Marie Johansson.
En nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning och minskning av inhyrd personal, samordnad av Sveriges kommuner och Landsting, är i startgroparna och ska visa resultat under 2017. Den nationella kraftsamlingen är mycket positiv och kommer att ge extra stöd för det arbete som vi i Region Jämtland Härjedalen gör med att minska vårt beroende av bemanningsföretagen.

Vid regionfullmäktige i april fastställs den slutliga årsredovisningen.

- Framåt gäller fortsatt en region i rörelse mot kvalitet och patientsäkerhet, ett tydligt fokus på värdeskapande verksamhet och bemötande utifrån patienters och kunders behov samt på forskning och utbildning. Satsningen på digital teknik inom hälso- och vården blir allt tydligare och Region Jämtland Härjedalen ligger i framkant inom många områden. Det långsiktiga målet är en hälso- och sjukvård allt närmare patientens eget hem, säger Ann-Marie Johansson.

För mer information:
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande och regionråd (S) tfn 070-3114530
Christer Siwertsson, regionråd (M), tfn 070-6784048
Ingela Jönsson, tf regiondirektör, tfn 070-6900527
Bo Carlbark, ekonomidirektör, tfn 072-500 10 80


Dela:

Artikeln publicerad av: Anna-Lena Högström, tel: +4663147567.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-23.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster

Genvägar

ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/07 22:52