Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Finansiering av ny mathantering och primärvårdens utveckling på regionstyrelsens agenda

Regionstyrelsen tog vid mötet på onsdagen upp frågan om finansiering av en ny mathållning, cook chill. Styrelsen föreslog även en fördelning av statliga medel för flyktingmottagande samt fick information om primärvårdens utvecklingsarbete.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2017)
Ett omfattande arbete med att minska inhyrd personal inom hälso- och sjukvården pågår både nationellt och regionalt. Kostnaden för inhyrd personal inom Region Jämtland Härjedalen har under 2016 ökat med cirka 40 % och uppgick till totalt 177 miljoner kr. Den största ökningen står inhyrda sjuksköterskor på vårdavdelningar för medan den största kostnaden återfinns för inhyrda läkare inom primärvården.
Flera åtgärder pågår för att göra anställningar inom regionen attraktiva och för att minska beroendet av bemanningsföretag.
Inom primärvården fortsätter utvecklingsarbetet där en ny organisation är satt och där den nya närvårdsområdeschefen i Östersund har i uppdrag att leda, samordna och utveckla primärvården i Östersund. Planeringen för att införa lättakut på hälsocentralerna fortsätter liksom en analys av optimal storlek på hälsocentral i tätort. En långsiktig planering påbörjas för Zätagränd och Frösö hälsocentraler avseende lokalisering och innehåll.
Regionstyrelsen fick även information om rapporten Läget i länet som pekar på möjligheter och utmaningar i länet.
Regionstyrelsen godkände direktörens rapport.

Månadsrapport november 2016 (RS/8/2016)
Regionstyrelsen godkände månadsrapporten efter november 2016 med uppdrag till regiondirektören att vid nästa styrelsemöte presentera ytterligare åtgärdsförslag till kostnadsminskningar.
Styrelsen fick även information om det ekonomiska resultatet efter 2016 – ett underskott på 193,5 miljoner kronor men en förbättring med 39 miljoner kronor jämfört med 2015. Årsbokslutet i sin helhet behandlas av fullmäktige i april.

Översyn av jour- och beredskapsorganisationen (RS/822/2016)
Regiondirektören presenterade i mars 2016 flera åtgärdsförslag för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet, där ett handlade om en översyn av delar av nuvarande jour- och beredskapsorganisation inom den specialiserade verksamheten. En översyn har nu genomförts och presenterats för styrelsen, i vilken besparingar motsvarande cirka 1 miljon kronor genomförts.
Styrelsen godkände redovisning av vidtagna åtgärder.

Finansiering av sjukhusets mathantering (RS/120/2017)
Styrelsen har tidigare beslutat att regionen ska gå över till produktionsmetoden cook chill, samt att ett produktionskök ska etableras utanför sjukhusområdet. Vid fördjupad ekonomisk analys har det visat sig att investeringskostnaden blir så pass mycket högre än tidigare beräknat att den enligt regelverket inte kan hanteras utanför ordinarie investeringsutrymme, trots att åtgärderna fortfarande är lönsamma.
Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att sänka investerings-kostnaderna, samt att ge förslag till finansiering av investering.

Fördelning av extra statsbidrag för flyktingmottagandet 2017 (RS/72/2017)
Regeringen har beslutat om fördelningen av de så kallade välfärdsmiljarderna 2017. För Region Jämtland Härjedalen innebär detta ett tillskott på 28 000 000 kr i extra statsbidrag för flyktingmottagandet under 2017. Ett förslag till fördelning inom region presenterades för styrelsen. Förslaget bygger på behov verksamheterna som framkommit under 2016 och som inte ersätts/kostnadstäcks på annat sätt.
Styrelsen beslutade föreslå fullmäktige att besluta enligt förslag.

För mer information:
Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Ingela Jönsson, regiondirektör, 070-690 05 27


Dela:

Artikeln publicerad av: Anna-Lena Högström, tel: +4663147567.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-25.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster

Genvägar

ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/07 22:53