Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Extra möte för regionstyrelsen om ansvarsfrihet

Regionstyrelsen har i dag haft ett extra sammanträde med två ärenden – dels ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om en analys av Region Jämtland Härjedalens ekonomi, dels en förklaring till revisorerna kring deras förslag om att inte bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet.

SKL:s analys av regionens ekonomi och styrning RS/785/2017
Regionstyrelsen beslutade att sluta ett avtal med Sveriges Kommuner och landsting om en analys av regionens ekonomi och styrning. Syftet är att arbeta fram en grundläggande analys av nuläget och de framtida ekonomiska förutsättningarna som kan utgöra en plattform för regionens fortsatta utvecklingsarbete.
Regionstyrelsen godkänner att Sveriges Kommuner och Landsting genomför en standardanalys av Region Jämtland Härjedalens ekonomi och styrning enligt förslag till upplägg och utan krav på ersättning.

Styrelsens förklaring om ansvarsprövning 2016 RS/568/2017
Regionens revisorer har överlämnat revisionsberättelsen för år 2016 för Region Jämtland
Härjedalen. Regionens revisorer tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för patientnämnden, vårdvalsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och gemensamma nämnden för närvård i Frostviken.

För regionstyrelsens del avstyrker revisorerna ansvarsfrihet med bland annat följande motivering:
Regionstyrelsens styrning, ledning och kontroll av den ekonomiska utvecklingen under 2016 har inte varit
tillfredsställande. Det ekonomiska resultatet enligt årsredovisning 2016 innebär att regionen inte lever upp till kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Åtgärder som beslutades under 2016 för att nå målet med en budget i balans har inte varit tillräckligt kraftfulla och resultatet för året avvek kraftigt från målet (- 196,8 mkr). Den ekonomiska situationen som revisionen under flera år bedömt vara mycket allvarlig har fortsatt under 2016. Några ytterligare och kraftfulla åtgärder för att i närtid vända den ekonomiskt negativa utvecklingen har inte kunnat återfinnas vid vår granskning. Regiondirektören har 35 detaljerade mål. Sex av tolv mål har uppnåtts inom målområdet "Patient". Inom målområdet "Samhälle" har tre av fyra mål uppnåtts och inom "Medarbetare" har två av fyra mål uppnåtts. Inom "Verksamhetsresultat" har mål inom tillgänglighet och ekonomi inte uppnåtts. Regionens revisorer bedömer att regionstyrelsens beredning av budget liksom tidigare år har varit otillräcklig och att måluppfyllelsen inom främst ekonomi men även verksamhet är
otillfredsställande. Den tidigare allvarliga ekonomiska situationen har ytterligare förvärrats under 2016, jämfört med föregående år. Det egna kapitalet är förbrukat och regionen nödgas påbörja en extern lånefinansiering.

Regionstyrelsen förklaring till revisorerna är att takten i regionens nedåtgående ekonomi tydligt har bromsats in under 2016. Region Jämtland Härjedalens nettokostnadsutveckling var under 2016 betydligt lägre än genomsnittet för andra landsting/regioner. Regionen har under flera år redovisat underskott i ekonomin och ett första mål är att nå ett nollresultat 2018. Först därefter kan ett ackumulerat underskott återställas, för detta ska en plan upprättas.

Under 2016 har resultatförbättrande åtgärder genomförts motsvarande 91 miljoner kronor. Uppföljningar har gjorts med de områdeschefer där stor avvikelse mot budget finns. Som en kraftfull resultatförbättrande åtgärd har höjda patientavgifter införts där den ekonomiska effekten värderas till 22,7 mkr. Dessutom har en ny beredskapsorganisation genomförts och beräknas ge en kostnadsminskning på 8 miljoner kronor.

För område kirurgi, ögon och öron ska en extra genomlysning genomföras för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet. Målet är en besparing på ca 45 mkr. Ytterligare en rad åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna och regionstyrelsen arbetar med att tydliggöra budgetansvaret. Regionstyrelsens ordförande har haft flera kontakter med regeringen kring det ekonomiska läget.
Den nya organisation som beslutades 2015 signalerar större och tydligare ansvar för första och andra linjens chefer samt ökat stöd till cheferna. Den nya organisationen har även ett starkt fokus på kvalitet i verksamheten.
Målen för 2016 är stärkt sedan föregående år. Av 80 mål är 44 helt uppfyllda, 24 delvis uppfyllda och 12 mål inte uppfyllda. Regionstyrelsen arbetar med utveckling av uppföljningsprocessen. Arbetet ska tydligare knytas till regionfullmäktiges strategiska mål och från augusti 2016 följs regionstyrelsens verksamhetsplan upp i så mätbara form som möjligt.

För att komma tillrätta med bemanningspersonal och skapa en långsiktig kompetensförsörjning genomförs flera åtgärder där planer för såväl fler AT-läkare som ST-läkare ingår liksom regionens arbete i det nationella bemanningsprojektet. Under det gångna verksamhetsåret bidrog regional utveckling till att 200 arbetstillfällen tillskapades, vilket kommer att stärka regionen med större skatteintäkter.

För mer information:

Ann-Marie Johansson, styrelsens ordförande, 070-311 45 30

Ingela Jönsson, tf regiondirektör, 070-690 05 27

Dela:

Artikeln publicerad av: Sara Nilsson, tel: +4663153122.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-04-21.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster

Genvägar

ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/07 12:45